We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Van kostenpost naar inkomstenbron

Het gevolg van de huidige mestwetgeving is dat boeren een overschot aan drijfmest mest hebben, en veel kosten maken om dit ofwel af te voeren ofwel te verwerken voor eventuele hergebruik. Tegelijkertijd is voor de productie van kunstmest veel energie nodig en heeft het gebruik van zowel kunst- als drijfmest veel nadelige effecten op de bodem en het milieu. Om de emissie van stikstof uit de veehouderij te beperken en de natuur te verbeteren, is de ontwikkeling van de huidige methode van bemesting naar een duurzamere vorm van bemesten noodzakelijk. Electro UDAR voorziet in die behoefte voor veehouderijen.Het maakt landbouw meer fatsoenlijk circulair en regeneratief

Onze innovatieve oplossing die lokale productie van meststoffen mogelijk
maakt met alleen drijfmest van vee, lucht en elektriciteit –
waardoor schadelijke emissies drastisch worden verminderd
en tegelijkertijd het gewas kwaliteit wordt verbeterd. De
gepatenteerde innovatie voegt stikstof uit de lucht toe aan drijfmest,
en spoorelementen,waardoor het stikstofgehalte en mestwaarden toenemen. De kernreactie voorkomt
het verlies van ammoniak(gebonden) en verwijdert methaan en andere schadelijke emissies,
waardoor het de oplossing is die helpt onze bodems,
milieu, dier- en mens te omarmen !

Economisch en ecologisch logischer boeren! Kosten besparend

Electro UDAR heeft in de afgelopen jaren met succes een werkende mobiele pilot installatie ontwikkeld waarin drijfmest wordt behandeld onder hoog voltage – ‘udariseren’ genoemd – en wordt verrijkt door toevoeging van kaaswei en inoculatie met een bacteriestam. Dit ten behoeve van het verwerken van drijfmest voor hoogwaardig hergebruik op het land, het verminderd uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen en het besparen van tijd en geld voor de landbouwer.

De plasmatechnologie van Electro Udar lost meerdere milieu problemen op. Onze geregistreerde uitvinding(1933,1959,1998) en technologie daagt de kunstmest landbouw uit. Wij denken dat kunstmest niet nodig is voor u en de gehele land- en tuinbouw, wereldwijd. Onze missie is dan om bijvoorbeeld schadelijke emissierijke drijfmest om te zetten naar een emissiearme hoogwaardige meststof, milieu vriendelijk. We lossen de vervuiling op bij de vee boerderij.

Moreel gezien is het misbruiken van vee om letterlijk uitgemolken te worden dan ook onhoudbaar“.

Gezien de huidige omstandigheden in de zuivelsector is er geen balans,daarin willen wij bijdragen om een meer fatsoenlijk bestaansmodel te hanteren.

De elektrische lading van Electro Udar splitst stikstof- en
zuurstofmoleculen uit de lucht, waarbij stikstofoxiden gas
wordt gevormd.Dan wordt het stikstofoxiden gas
opgenomen in het urinefractie of mest, zoals
bij ook de drijfmest of biogas digestaat.

Dit Electro Udar proces zorgt ervoor dat ammoniak- en
methaan en andere schadelijke emissies stopgezet worden en daardoor creëert het een duurzame emissiearme hoogwaardige meststof. Door de ammoniak te binden zorgt het proces ervoor dat er geen waardevolle voedingsstoffen verloren gaan, dat ze dus in de mest blijven, waardoor de bemestingswaarde meer toeneemt. De uitgifte is dan nog maar 15 M3 max ipv 40-60 M3 mest per hectare.

Zo is per hectare grasland veel minder meststof nog maar nodig dan voorheen (van 60m3 naar 15m3), waarmee een grote stap richting kringlooplandbouw kan worden gezet. Het letterlijk dumpen van schadelijk drijfmest is voorbij dankzij onze innovatie.

We zorgen eerst voor emissie arm drijfmest tijdens voorbehandeling van Electro Udar. Na de operatie/behandeling met Electro Udar verkrijgt u een opgewaardeerde verrijkte mest. Schimmels en zuurstofrijke bacteriën voegen we erbij bij het na rijpen !Uw schadelijke drijfmest wordt milieu vriendelijk met een enorme energie potentie voor bodem en gewas.

Onze installatie zal in 2024 op de markt komen. De prijs is gesteld op 185.000 EUR. Wat heeft u hiervoor? Een installatie… voor het hygieniseren en verrijken van uw drijfmest. Afschrijving over 10 jaar.Zowel de voor- als nabehandeling zit hierbij erin.

PS !Geen kunstmest nodig voor uw gras/mais en of voor de akkerbouw bij Electro Udar bemesting.

kuub drijfmest3000(100 koeien)6000(200 koeien
afschrijving18.500 EUR18.500 EUR
rente kosten5.0005.000
onderhoud kosten4.0007.000
jaarkosten29.00032.000
per ingaande kuub8,225,77
energie per kuub0,390,39
totale kosten per kuub8,716.26
Opbrengsten Mest verkoop 30.000 EUR respect. 60.000 EUR
PS ! Cijfers zijn onder voorbehoud opgesteld.

Van u hebben we alleen nodig…. drijfmest, groene stroom, lucht en opslag! We reinigen en verrijken 10M3 drijfmest per uur bij u.