We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Van kostenpost naar inkomstenbron

Het gevolg van de huidige mestwetgeving is dat boeren een overschot aan organische mest hebben, en veel kosten maken om dit ofwel af te voeren ofwel te verwerken voor gebruik. Tegelijkertijd is voor de productie van kunstmest veel energie nodig en heeft het gebruik van zowel kunst- als organische mest veel nadelige effecten op de bodem en het milieu. Om de emissie van stikstof uit de veehouderij te beperken en de natuur te verbeteren, is de ontwikkeling van de huidige methode van bemesting naar een duurzamere vorm van bemesten noodzakelijk. Electro UDAR voorziet in die behoefte. Het maakt landbouw weer circulair en regeneratief en maakt van een kostenpost een inkomstenbron.  

‘Er kan hiermee een grote stap richting kringloop landbouw worden gezet.’

Electro UDAR heeft in de afgelopen jaren met succes een werkende mobiele pilot installatie ontwikkeld waarin drijfmest wordt behandeld onder hoog voltage – ‘udariseren’ genoemd – en wordt verrijkt door toevoeging van kaaswei en inoculatie met een bacteriestam. Dit ten behoeve van het verwerken van drijfmest voor hoogwaardig hergebruik op het land, het verminderd uitstoten van schadelijke stikstofverbindingen en het besparen van tijd en geld voor de landbouwer. Zo is per hectare grasland veel minder meststof nodig dan voorheen (van 60m3 naar 15m3), waarmee een grote stap richting kringlooplandbouw kan worden gezet.

Van u hebben we alleen nodig drijfmest, groene stroom, lucht en opslag! We reinigen en verwaarden 10M3 drijfmest per uur bij u.